rulesTitle

„Hladné tyčinky!“

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Hladné tyčinky!“ (ďalej len „súťaž“) konanej v Slovenskej a Českej republike. Tieto pravidlá upravujú výhradne tú časť súťaže, ktorá prebieha na území Slovenskej republiky, vo vzťahu k spotrebiteľom vymedzeným v tomto dokumente. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť zmenený iba formou písomných dodatkov.

Organizátorom súťaže je:

PROMOANGEL s.r.o.

so sídlom: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 29 024 463

spoločnosť zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 160789

(ďalej len „organizátor “ či „organizátor súťaže “)

Zadávateľom súťaže je: 

Mars Czech s.r.o.

so sídlom: Michelská1552/58, Praha 4 - Michle, PSČ 141 00,

IČO: 28444914

spoločnosť zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 141999

 (ďalej len „zadávateľ“ alebo „zadávateľ súťaže“)

Technickým správcom súťaže je:

2FRESH s.r.o.

so sídlom: Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, 130 00

IČO: 27 442 195

spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 113067

(ďalej len „technický správca“ či „technický správca súťaže“)

 1. Termín a miesto konania súťaže
 1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 22. 4. 2019 00:00:00 hod. do 16.6. 2019 23:59:59 hod. vrátane na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „obdobie konania súťaže“ ). Tieto pravidlá upravujú výhradne tú časť súťaže, ktorá prebieha na území Slovenskej republiky vo vzťahu k spotrebiteľom vymedzeným v čl. II. týchto pravidiel („miesto konania súťaže“) Pravidlá súťaže budú po celú dobu jej konania zverejnené na www.vyhrajsosnickers.sk (ďalej len „súťažný web“) a odkaz na ne bude aj na https://www.instagram.com/snickersczsk/.

Pravidlá upravujúce priebeh súťaže na území Českej republiky, vzťahujúce sa na spotrebiteľov vymedzených v pravidlách pre českú časť súťaže sú k dispozícii na www.vyhrajsesnickers.cz a odkaz na ne bude aj na https://www.instagram.com/snickersczsk/. Výhry a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre Slovenskú a Českú republiku.

 1. Súťaž je v čase svojho konania na účely registrácie a vyhodnotenia  rozdelená na jednotlivé, samostatne vyhodnocované súťažné kolá. Súťažným kolom je vždy 14 po sebe idúcich kalendárnych dní v období konania súťaže (tak ako je vymedzené nižšie) od pondelka 00:00:00 hod. do nedele 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „súťažné kolo“ alebo spoločne ako „súťažné kolá“), konkrétne:
 1. kolo: 22. 4. 2019 – 5. 5. 2019
 2. kolo: 6. 5. 2019 – 19. 5. 2019
 3. kolo: 20. 5. 2019 – 2. 6. 2019
 4. kolo: 3. 6. 2019 – 16. 6. 2019

Zapojiť sa do súťaže je možné len v priebehu súťažných kôl.

 1.  Účastníci súťaže
 1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba - spotrebiteľ, plne spôsobilý na právne úkony, starší ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorý bude mať od momentu registrácie do súťaže  až do vysporiadania výhier v súťaži aktívny osobný verejný profil na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „záujemca“). Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej vete (a nie je zo súťaže vylúčená podľa ods. 2 nižšie), ktorá sa v období a mieste konania súťaže aspoň raz platne registruje do súťaže, tak ako je stanovené ďalej v týchto pravidlách (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, zadávateľovi, technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 3.    Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 1. Mechanika súťaže
 1. Záujemca sa zapojí do súťaže tým spôsobom, že v období (resp. konkrétnom súťažnom kole) a mieste konania súťaže:
 1. vytvorí (za podmienok ďalej stanovených týmito pravidlami) fotografiu, ktorá bude zreteľne zachytávať záujemcu spoločne s akýmkoľvek z nižšie vymedzených výrobkov značky Snickers predávaných v období a mieste konania súťaže: Snickers 50g, Snickers Super (2x 37,5g), Snickers 4-pack (ďalej každý jednotlivý výrobok len ako „tyčinka Snickers“)

(ďalej len „súťažná fotografia“, „súťažné dielo“ nebo „dielo“).

Poznámka: Na účely účasti v súťaži nie je rozhodujúce, akým spôsobom súťažiaci tyčinku Snickers získa (vždy však musí ísť o spôsob, ktorý je v súlade s právnymi predpismi), teda napr. tyčinku zakúpi, dostane darom atď.

Súťažné dielo musí spĺňať podmienky uvedené v predchádzajúcej vete a súčasne tie, ktoré sú uvedené nižšie v týchto pravidlách, najmä v čl. VI. týchto pravidiel.

 1. prihlási sa do svojho osobného profilu na sociálnej sieti Instagram (profil musí byť verejný), uploaduje (nahrá) súťažné dielo s hastagom (použitie znaku mriežka) #DAJMUSNICKERS alebo hastagom #DEJMUSNICKERS a ďalej pripojí k súťažnému dielu tzv. zmienku v zmysle podmienok sociálnej siete Instagram (https://help.instagram.com/627963287377328/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20Instagramu&bc[2]=Sd%C3%ADlen%C3%AD%20fotek%20a%20vide%C3%AD), ktorou označí (zveličene) svojho „hladného“ kamaráta (ktorý má aktívny profil na sociálnej sieti Instagram (t. j. uvedie znak @ a hneď za ním príslušné užívateľské meno kamaráta).

Nahratím súťažného diela na sociálnu sieť Instagram záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže, že je starší ako 18 rokov a udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa článku VIII. týchto pravidiel a licenciu (prípadne postupuje jemu udelenú licenciu) k súťažnému dielu v rozsahu stanovenom týmito pravidlami (podľa čl. VII. pravidiel). Ďalej týmto konaním záujemca výslovne potvrdzuje, že má súhlas kamaráta s uvedením jeho užívateľského mena na Instagrame v zmienke (tag) podľa ods. 1 písm. b) tohto článku pravidiel (s tým, že je povinný tento súhlas v prípade výzvy, pod sankciou vylúčenia zo súťaže, v listinnej forme a lehote stanovenej organizátorom/zadávateľom predložiť).

 1. Okamihom nahratia súťažného diela je záujemca (resp. jeho súťažné dielo) registrovaný do súťaže (resp. konkrétneho súťažného kola) a stáva sa súťažiacim (ďalej len „súťažná registrácia“). Registrácie vykonané v rámci konkrétneho súťažného kola sa do ďalšieho súťažného kola nepresúvajú.

 1. Každý účastník súťaže sa súťaže môže zúčastniť opakovane, a to vždy s novým súťažným dielom. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len súťažné diela spĺňajúce podmienky stanovené týmito pravidlami (vrátane podmienky, že musí byť v rámci nich uvedený hastag v správnom tvare a príslušná zmienka), resp. do súťaže nebudú zaradené súťažné diela (prípadne budú zo súťaže vyradené) nespĺňajúce podmienky súťaže, tak ako je to podrobne popísané v čl. VI. pravidiel.

 1. Vyhodnotenie súťaže
 1. Súťaž je vyhodnocovaná samostatne pre každé jednotlivé súťažné kolo.
 2. Po skončení súťažného kola (do 5 pracovných dní) bude porotou tvorenou zástupcami technického správcu a zadávateľa zo všetkých súťažných diel platne registrovaných v príslušnom súťažnom kole spĺňajúcich podmienky súťaže vybraných 50 víťazných súťažných diel ktoré najlepšie splnili podmienky súťaže. Kritériom rozhodovania bude: dodržanie témy súťaže, kreativita a originalita pri spracovaní témy, vtip a kvalita spracovania diela. O vyhodnotení bude vyhotovení písomný protokol.  
 3. Pokiaľ nebude možné (v súlade s týmito pravidlami) rozdeliť všetky výhry vložené do konkrétneho súťažného kola, nerozdané výhry sa presúvajú do následného súťažného kola (a počet možných výhercov v nasledujúcom súťažnom kole sa tak navyšuje) okrem posledného kola, kedy je výlučne zadávateľ oprávnený rozhodnúť, ako budú nerozdané výhry posledného kola využité. V prípade, že sa do súťaže nezapojí v období jej konania dostatočný počet súťažiacich, prípadne dostatočný počet súťažiacich, ktorí a/alebo ktorých diela by splnili všetky podmienky tejto súťaže, tak výhry, ktoré nebude z tohto, prípadne iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi) možné udeliť, prepadajú v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je ako jediný oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.
 1. Výhry v súťaži, informovanie o výhre a odovzdanie        výhier
 1. V súťaži sa rozdeľuje celkovo 200 kusov výhier. Do každého súťažného kola je vložených 50 kusov výhier. Výhry a vyhodnotenie súťaže je spoločné pre Slovenskú a Českú republiku. To znamená, že do súťaže je vložených 200 kusov výhier spoločných pre súťažiacich zo Slovenskej a Českej republiky.
 2. Výhrou v súťaži je:

Batoh plný darčekov

 • výhra obsahuje ďalej uvedené predmety Snickers: batoh, mikinu, šiltovku, uterák, kľúčenku a 40 ks tyčinky Snickers 50g
 • každý jednotlivý súťažiaci môže v jednom súťažnom kole získať max. 1 kus výhry a v celej súťaži tak max. 4 kusy výhry 
 • hodnota jednej výhry nepresahuje 53 EUR

(ďalej tiež ako „výhra“)

 1. Účastníci, ktorých súťažné diela boli zadávateľom vybrané ako víťazné, budú o tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom súkromnej správy zaslanej na ich profil na sociálnej sieti Instagram (prostredníctvom ktorého sa zúčastnili súťaže) a to do 20 pracovných dní od príslušného vyhodnotenia súťaže (ďalej len ako „výherná správa“). V rámci uvedenej správy bude i odkaz na webový formulár, do ktorého účastník vyplní svoje meno, priezvisko, úplnú korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky (ulicu, popisné číslo, mesto, PSČ, štát), e-mailovú adresu a telefónne číslo (ďalej len ako „webový formulár“) a následne ho prostredníctvom voľby „odoslať“ odošle technickému správcovi súťaže. Webový formulár podľa predchádzajúcej vety je účastník povinný doručiť technickému správcovi do 5 pracovných dní odo dňa odoslania výhernej správy technickým správcom súťaže. Pokiaľ účastník nedoručí úplný a pravdivo vyplnený webový formulár technickému správcovi vo vyššie uvedenom termíne, bude zo súťaže vylúčený, nestane sa výhercom v súťaži (nárok na výhru mu nevzniká) a táto prepadá v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití (zadávateľ je však oprávnený, v prípade nízkej intenzity porušenia a rýchlej nápravy účastníka zo súťaže nevylúčiť), vrátane jej udelenia náhradnému výhercovi (účastníkovi, ktorý do súťaže v príslušnom súťažnom kole platne registroval súťažné dielo, bude dodatočne vybrané ako víťazné dielo).
 2. Výhry budú odoslané prostredníctvom poskytovateľa doručovacích služieb na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol vo webovom formulári. Výhry budú výhercom odoslané najneskôr do 30 dní od kontroly splnenia podmienok súťaže podľa predchádzajúceho odseku s kladným výsledkom. Záujemca účasťou v súťaži výslovne súhlasí s tým, že v prípade, že sa stane výhercom výhry, bude jeho meno a mesto uvedené vo webovom formulári zverejnené na súťažnom webe a na www.instagram.com/snickersczsk/.

 1. Organizátor, technický správca ani zadávateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za doručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. Výhry, ktoré nebude možné bez zavinenia zadávateľa, organizátora alebo technického správcu prideliť alebo doručiť, prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

 1. Súťažné dielo 
 1.  Súťažné dielo nahraté súťažiacim do súťaže musí spĺňať najmä nasledujúce technické náležitosti:
 1. Súťažné dielo musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní,
 2. Súťažné dielo musí spĺňať technické podmienky na nahratie na Instagram.

 1. Súťažné dielo nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy, podmienky sociálnej siete Instagram, právom chránené záujmy tretích osôb a ani nabádať na ich porušovanie.

 1. Súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

 1. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, či už okrajovo alebo čiastočne spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo ktoré doručili osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži. Zadávateľ (prípadne ním určená osoba) má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých následným šírením by mohol následne ohroziť alebo porušiť jemu alebo organizátorovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo zadávateľa.

Do súťaže tak nebudú zaradené alebo budú z nej vyradené najmä súťažné diela, ktoré:

 • nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
 • doručené do súťaže mimo obdobie konania súťaže;
 • zobrazujúce súťažiaceho v nebezpečných situáciách ohrozujúcich súťažiaceho na živote a zdraví;
 • nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
 • vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže;
 • nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám, ohrozujúcim na živote alebo zdraví;
 • odporujú dobrým mravom;
 • akýmkoľvek spôsobom porušujú či ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky občianskeho spolunažívania alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • obsahujú náboženský alebo politický podtext;
 • majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
 • zmieňujú alebo obsahujú referencie na konkurenčné produkty k produktom zadávateľa súťaže.

 1. Súťažiaci sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti zadávateľa preukázať: písomným čestným vyhlásením, že autorské dielo ním zaradené do súťaže vyhotovil osobne, alebo na vlastnú zodpovednosť a náklady vysporiadal práva autora súťažného diela a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva k jeho využitiu všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu; písomným výslovným súhlasom osoby alebo všetkých osôb uvedených v súťažnom diele, ktoré súťažiaci zaradil do súťaže, že súhlasí so zachytením svojej osoby, mena a pod. v tomto autorskom diele, so zaradením tohto autorského diela do tejto súťaže a že súhlasí s použitím súťažného diela v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ, prípadne organizátor s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.
 2. Zadávateľ (a to i prostredníctvom organizátora alebo technického správcu) súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel.
 3. Každé jednotlivé súťažné dielo je možné v súťaži registrovať len jeden krát. V prípade opakovanej registrácie jedného konkrétneho súťažného diela do súťaže (bez ohľadu na to, či jedným účastníkom alebo viacerými účastníkmi) bude uvedené súťažné dielo zaradené do súťaže len jeden krát, a to spoločne s účastníkom, ktorý toto súťažné dielo do súťaže nahral ako prvý.

 1. Licenčné oprávnenia
 1. Nahratím súťažného diela do súťaže súťažiaci udeľuje zadávateľovi nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že zadávateľ je oprávnený súťažné dielo využívať všetkými spôsobmi využitia v zmysle v § 19 ods. 4  zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnom profile na sociálnej sieti Instagram (https://www.instagram.com/snickersczsk/) a Facebook (https://www.facebook.com/SnickersCeskoSlovensko/), webe www.vyhrajsosnickers.sk, www.vyhrajsesnickers.cz či iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch a na reklamné, propagačné a marketingové účely v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k dielu. Zadávateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie s dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela apod.) potrebný súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený nahratím súťažného diela do súťaže. Zadávateľ je oprávnený licenciu postúpiť (prípadne udeliť sublicenciu) tretím osobám, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci účasťou v súťaži a odoslaním súťažného diela do súťaže výslovne vyhlasuje, že je oprávnený uvedený súhlas udeliť. V prípade, že sa v priebehu alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak uvedeného, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody či ujmy, ktoré vznikli v tejto súvislosti zadávateľovi a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu uhradiť, resp. ujmy odčiniť. Uvedené najmä znamená, že pokiaľ by napr. v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla zadávateľovi alebo inej osobe akákoľvek škoda či ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť a zároveň mu zaniká právo na príslušné výhry.  

Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením/postúpením licencie/sublicencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou potvrdzuje najmä, že súťažné dielo zaslané do súťaže je jeho pôvodným výtvorom, alebo si na vlastné náklady a zodpovednosť vysporiadal práva autora súťažného diela v rozsahu pravidiel tejto súťaže, t. j. nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Súťažiaci taktiež vyhlasuje, že použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, t. j. napríklad práva osôb zmienených v súťažnom diele (t. j. osobnostné práva, práva vlastníkov vecí či ochranných známok uvedených v súťažných dielach, atď.). Všetky nevyhnutné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojim konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

 1. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy

 1. Účasťou v tejto súťaži záujemca udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účel realizácie súťaže podľa týchto pravidiel, t. j. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany zadávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, a to v rozsahu užívateľské meno na sociálnej sieti Instagram, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas súťažných registrácií, IP adresa zariadenia, z ktorého boli vykonané registrácie, údaj o veku nad 18 rokov, súťažné dielo a v prípade výhry aj  meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaj o doručení webového formulára, údaj o výhre, doručovacia adresa, údaj o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia.
 2. Osobné údaje budú použité na účel vedenia súťaže zahŕňajúci organizáciu a vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie výhier.
 3. Právnym základom spracúvania je súhlas.
 4. Obdobie spracúvania na účel vedenia súťaže je obdobie od okamihu registrácie do súťaže (až do odovzdania výhier), resp. do odvolania súhlasu. Odvolaním súhlasu sa končí účasť na súťaži. Ak je súhlas odvolaný, bude spracovávaný iba obmedzený rozsah údajov v obmedzenom čase troch rokov na účely ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu zadávateľa, dlhšie iba u výhercov, pokiaľ to ukladá osobitný právny predpis.
 5. Spôsob vykonávaného spracúvania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný.
 6. Údaje poskytnuté záujemcom môžu okrem organizátora a technického správcu spracúvať ako ďalší príjemcovia marketingové spoločnosti poverené zadávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, ako aj doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo Európskej únie.
 7. Záujemca (resp. súťažiaci) môže kedykoľvek súhlas odvolať na kontakte privacy@effem.com, kde je možné uplatniť aj ostatné práva záujemcu / súťažiaceho. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže záujemca / súťažiaci obrátiť na zadávateľa na jeho adrese alebo na e-maile contact@sk.mars.com. Na tomto e-maile môže záujemca / súťažiaci podať k zadávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, na ktorý môže súťažiaci podať sťažnosť.
 8. Záujemca svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že zadávateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezodplatne meno súťažiaceho a mesto uvedené súťažiacim vo webovom formulári v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb zadávateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy záujemcov/súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na obdobie, ktoré uplynie dovŕšením 5 rokov od ukončenia súťaže.
 9. Záujemca (resp. súťažiaci) berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy  t. j. najmä berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracovanie je transparentné, že má právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, obmedzenie spracovania, výmaz a ich likvidáciu. Záujemca má rovnako (resp. súťažiaci) právo na prenosnosť údajov, právo na zabudnutie, ďalej podľa uvedeného nariadenia má záujemca  (resp. súťažiaci) rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Záujemca (resp. súťažiaci) má právo na námietky proti spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme. Záujemca (resp. súťažiaci) nebude predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho významne dotýka.

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Výmena výhier alebo výmena peňažitého plnenia za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži alebo výhier právnou cestou, nie je možná.
 2. Zadávateľ si vyhradzuje právo ponechať si bez náhrady zaslané súťažné diela alebo ich bez náhrady podľa vlastného uváženia zlikvidovať.
 3. Organizátor, technický správca ani zadávateľ nezodpovedajú za žiadne škody a/alebo ujmy spôsobené účasťou na súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora ani zadávateľa súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.  
 4. Organizátor, technický správca ani zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 5. Účasťou na súťaži prejavuje každý záujemca svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 6. Zadávateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne, vo forme číslovaných dodatkov a zverejnené na súťažnom webe a odkaz na ne bude aj na www.instagram.com/snickersczsk/
 7. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Zadávateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
 8. Zadávateľ (prípadne ním určená osoba) si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia súťažných diel. Iba zadávateľ (prípadne ním určená osoba) je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí účastníkov súťaže, a teda aj o výhrach v súťaži.
 9. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že zadávateľ, technický správca alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Toto rozhodnutie zadávateľa je konečné, bez možnosti odvolania.

 1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok súťaže  leží bremeno tvrdenia aj bremeno dôkazné na záujemcovi/súťažiacom.

 1. Daň z Výhry a poistné na zdravotné poistenie:

 1. Ak hodnota Výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských právnych predpisov Výherca povinný zdaniť Výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.
 2. Ak hodnota Výhry presiahne 350 €, je v zmysle slovenských právnych predpisov Výherca povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení

 1. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

 1. Každý jednotlivý súťažiaci/záujemca sa smie súťaže zúčastniť výlučne s jedným autentickým osobným profilom na sociálnej sieti Instagram spĺňajúcim pravidlá použitia sociálnej siete Instagram (napr. zákaz fiktívnych účtov). V prípade porušenia tejto povinnosti bude súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený.

 1. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram ani nie je s takýmto subjektom nijako spojená. Instagram nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať zadávateľovi či organizátorovi, a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete Instagram. Záujemcovia / účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie organizátorovi, technickému správcovi a zadávateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

 1. Zapojením do súťaže berú záujemcovia / súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Instagram, resp. že spoločnosť Instagram je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

 1. Úplné pravidlá súťaže budú počas súťaže uverejnené na súťažnom webe a odkaz na ne bude aj na internetových stránkach www.instagram.com/snickersczsk/.

 

V Bratislave dňa 16. 4. 2019